Ogłaszamy konkurs!!!

Zapraszamy naszych klientów do wzięcia udziału w konkursie.

Konkurs polega na wykonaniu pracy konkursowej w postaci projektu graficznego-wizualizacji, zdjęcia lub krótkiego filmu.

Obraz powinien przedstawiać nasze produkty w Państwa wnętrzach, ogrodach na tarasach, balkonach lub na elewacji budynku.

Prace powinny zachować jakość, estetykę i porządek.

Każda osoba która biorąca udział w konkursie otrzyma upominek.

Prace prosimy wysyłać na adres: konkurs@elkaminodom.pl. 

Konieczne jest podanie numer telefonu oraz adresu na który mamy wysłać upominek .

Zdjęcia będą wykorzystywane na naszych portalach społecznościowych,

w materiałach reklamowych oraz na stronie www.elkaminodom.pl. 

Regulamin konkursu

 

 §1.ORGANIZATOR I PRZYZNAWAJĄCY NAGRODY

 

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Konkurs na zdjęcia, wizualizacje oraz krótkie filmy z produktami Elkamino Dom”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Elkamino Dom Michta i Świerżewski Sp.j. z siedzibą przy ul. Gen. Skokowskiego 99 Jaktorów–Kolonia 96- 313 Jaktorów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000273878 (zwana dalej „Organizatorem”).
 1. Przyznawającym nagrody jest Organizator.

 

 

§2.CZAS TRWANIA I SPOSÓB PROWADZENIA KONKURSU

 

 1. Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 01.03.2024 do dnia 31.12.2024
 2. Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu prowadzone jest od dnia 01.03.2024 od godz. 12:00 do dnia 31.12.2024 do godz. 23:59 poprzez stronę internetową o adresie www.elkaminodom.pl (zwaną dalej „Serwisem”) na adres mailowy konkurs@elkaminodom.pl.
 1. Za realizację i obsługę Konkursu odpowiedzialny jest Organizator.
 2. Konkurs, prowadzony jest wyłącznie w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy art. 919 – 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 roku poz. 121 z późn. zm.), zwanej dalej „k. c.”.

 

§3. UCZESTNICY

 

 1. Uczestnikami Konkursu i Laureatami Nagrody mogą być pojedyncze osoby fizyczne lub zespoły. Uczestnikami (czy to samodzielnie, czy w ramach zespołów) mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne (zwane dalej „Uczestnikami”), które odwiedzą Serwis i dokonają prawidłowego zgłoszenia do Konkursu, opisanego w § 4 ust. 9 Regulaminu;
 2. W konkursie mogą brać udział zespoły, pod warunkiem, że praca zostanie zgłoszona przez jednego Uczestnika – Lidera zespołu.
 3. W Konkursie nie mogą być zgłaszane prace, które były już wcześniej zgłaszane lub nagradzane w innych konkursach.

 

§4.ZASADY KONKURSU

 

 1. Konkurs polega na wykonaniu pracy konkursowej w postaci projektu graficznego– wizualizacji zdjęcia lub krótkiego filmu z użyciem produktów firmy Elkamino Dom Michta i ŚwierżewskiSp.j.
 1. Prace konkursowe powinny zachować estetykę, względny porządek, jakość min 80 dpi, ostrość, eksponować produkty firmy Elkamino Dom min w 40% całej pracy.
 2. Prace konkursowe Uczestnik zgłasza do Konkursu za pomocą maila wysłanego na adres konkurs@elkaminodom.pl. W mailu należy podać imię i nazwisko „Uczestnika”, adres wysyłki oraz numer telefonu dla kuriera.
 1. Uczestnik może nadesłać więcej niż jedną pracę konkursową, jednak niezależnie od liczby nadesłanych prac, jeden Uczestnik może być Laureatem tylko jednej nagrody.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu prac konkursowych sprzecznych z Regulaminem, jak też prac, które nie spełniają wymogów merytorycznych zawartych w poszczególnych punktach Regulaminu lub są niezwiązane z tematyką lub celem Konkursu.

 

§5.PRACE KONKURSOWE I PRAWA AUTORSKIE

 

 1. Prace konkursowe można zgłaszać wyłącznie przy pomocy maila wysłanego na konkurs@elkaminodom.pl
 2. Uczestnik oświadcza, iż jest jedynym twórcą pracy konkursowej oraz że praca konkursowa nie narusza dóbr osobistych, praw, w szczególności praw autorskich ani pokrewnych osób trzecich, w tym nie zawiera elementów mogących być uznanymi za wulgarne, niemoralne, sprzeczne z dobrymi obyczajami lub promujące alkohol, narkotyki, przemoc lub inne zachowanie sprzeczne z prawem, elementów mogących naruszać ogólnie przyjęte normy, w szczególności obrażać uczucia religijne, stanowić wyraz dyskryminacji, itp.
 1. W przypadku, jeżeli w pracy konkursowej utrwalono wizerunek osoby, Uczestnik niniejszym oświadcza, że dysponuje pisemną zgodą osoby, której wizerunek utrwalono w pracy konkursowej, na rozpowszechnianie przez Organizatora i Przyznającego Nagrody wizerunku takiej osoby w ramach pracy konkursowej w czasie nieograniczonym poprzez:
 1. rozpowszechnianie wizerunku w celach związanych z Konkursem i jego promocją, w tym na stronach wybranych serwisów internetowych, w szczególności na stronie www.elkaminodom.pl; portalach społecznościowych  „Organizatora”
 1. wykorzystania wizerunku w reklamie i promocji Przyznającego Nagrody,a w szczególności w reklamie prasowej, radiowej, telewizyjnej, internetowej, billboardowej, outdoorowej, adpolowej oraz w gadżetach reklamowych i promocyjnych.
 1. Organizator może żądać doręczenia skanu lub oryginału oświadczenia dotyczącego zgody na rozpowszechnienie wizerunku, o którym mowa w ust. 8 powyżej, co będzie warunkiem dalszego uczestniczenia w Konkursie.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie zgłoszonych do Konkursu prac konkursowych (zdjęć oraz wizualizacji) przez Organizatora na stronie www.elkaminodom.pl, portalach społecznościowych „Organizatora” oraz materiałach reklamowych.
 1. Organizator ma prawo zmniejszenia/skompresowania grafik i fotografii zgłoszonych przez Uczestnika w ramach pracy konkursowej, bez wcześniejszego informowania go o tym fakcie.

 

§6.WYBÓR NAGRADZANYCH PRAC

 

 1. Prace konkursowe będą oceniane przez JuryKonkursowe(komisjakonkursowa)w składzie: Robert Świerżewski, Sławomir Michta, Sylwester Michta, zwane dalej „Jury”. Skład Jury może ulec zmianie, o czym Uczestnicy zostaną powiadomieni poprzez ogłoszenie w Serwisie.
 1. Dodatkowo Jury może jednej z nagrodzonych prac przyznać tytuł „Projekt Miesiąca”.
 2. Dodatkowo Jury może przyznać innym pracom niż prace Laureatów wyróżnienia specjalne.
 3. Dodatkowo Organizator może wyróżnić dowolne parce zgłoszone w Konkursie ich publiczną prezentacją.
 4. Po wyłonieniu przez Jury Laureatów Organizator ma prawo zwrócić się do autorów prac zgłoszonych w Konkursie o wprowadzenie zmian niezbędnych do ich publicznej prezentacji.
 1. Organizator i Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania Pierwszych Nagród w poszczególnych kategoriach (ust.2pkt1)–3) i tytułu PROJEKT MIESIĄCA oraz wyróżnień w przypadku, jeśli żadna praca konkursowa nie spełni warunków Konkursu lub w ocenie Jury żadna praca konkursowa nie spełni kryteriów wskazanych w ust. 6.
 1. Przy ocenie nagradzanych prac konkursowych Jury kierować się będzie swoim swobodnymuznaniem,biorącpoduwagękryteriumkreatywności,wrażliwości, pomysłowości i oryginalności, jak również zgodności z tematem Konkursu i zadaniami postawionymi w każdej z kategorii.

 

§7.NAGRODY I ICH PRZEKAZANIE

 

 1. Nagrody w Konkursie są fundowane przez „Organizatora”.
 2. Nagrody zostaną wydane Laureatom po przesłaniu przez nich danych wskazanych w zgłoszeniu mailowym.

 

§8.DANE OSOBOWE

 

 1. Uczestnicy, przesyłając maila z danymi do wysyłki nagrody i przystępując do Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z Konkursem, w tym w celu wyłaniania i ogłaszania Laureatów, przyznawania nagród, wydawania,odbioru i rozliczania nagród. Podanie danych wymaganych w tym celu jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie i odbioru nagrody.
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Elkamino Dom Michta i Świerżewski Sp. j..
 2. Administrator zapewnia Uczestnikom prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom niż wskazane w Regulaminie.

 

§9.POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Reklamacje Uczestników związane z Konkursem, mogą być składane przez Uczestników Konkursu pisemnie na adres Organizatora lube-mailem na następujący adres e-mail Organizatora: renata@elkaminodom.pl, w terminie 30 dni od dnia rozwiązania Konkursu.
 1. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, adres mailowy i dokładny adres korespondencyjny Uczestnika oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 1. Organizator w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji,rozpatrzy zgłoszoną reklamację i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku pisemnie albo e-mailem – w zależności od tego, w jaki sposób została zgłoszona reklamacja.

§10.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.
 2. Regulamin może ulec zmianie poprzez ogłoszenie nowej treści na stronie www.elkaminodom.pl, o ile zmiana nie będzie naruszała praw nabytych Uczestników.
 1. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.Jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz w Serwisie pod adresem www.elkaminodom.pl