Główna

Lista podkategorii w Główna:

Lista stron w Główna:

 • Transport

  Przykładowe koszty  transportu:

  Cegła elwacyjna, kamień dekoracyjny, kafle:

  10 m2 - 95 zł, 20 m2 - 120 zł, 40 m2 - 155 zł

  Kamień elewacyjny:

  10 m2 - 120 zł, 20 m2 - 145 zł, 30 m2 - 155 zł.

  Płyty betonowe:

  Rozmiar 90x75 cm 28 szt -160 zł (pełna skrzyniopaleta)

  Rozmiar 75x60 cm 42 szt - 160 zł (pełna skrzyniopaleta)

  Cegła tarasowa:

  17 m2 - 155 zł

  Zainteresowanym  wysyłamy próbki naszych produktów.

 • Regulamin

                                                            REGULAMIN
                                                 SKLEPU INTERNETOWEGO

                                                       „ELKAMINODOM.PL”

   

  1.       Definicje
  2.       Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1.1     Sprzedawca –„Elkamino Dom” Michta i Świerżewski Sp. J., ul. Gen Skokowskiego 99, 96-313 Jaktorów-Kolonia, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 5291731112 oraz numerze REGON: 140878961, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000273878, e-mail: biuro@elkaminodom.pl.

  1.2     Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań i nabywania praw, korzystająca ze Sklepu internetowego i dokonująca zakupów za jego pośrednictwem;

  1.3     Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.elkaminodom.pl, za pośrednictwem, którego Klient może składać Zamówienia;

  1.4     Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

  1.5     Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

  1.6     Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu Internetowego;

  1.7     Operator płatności – centrum rozliczeniowe, za pomocą którego przeprowadzane są płatności związane z Kupnem Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

  1.8     Regulamin – niniejszy Regulamin,

   

   

  1.       Postanowienia ogólne

  2.1  Sprzedawca prowadzi za pomocą Sklepu Internetowego, działalność handlową i sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczpospolitej Polski.

  2.2  Aby korzystanie ze Sklepu internetowego odbyło się bez zakłóceń i innych nieprawidłowości system teleinformatyczny Klienta powinien spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:

  1. Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługa Java Script i plików Cookies
  2. Firefox w wersji 20 lub nowszej z włączoną obsługa Java Script i plików Cookies
  3. Google Chrome w wersji 20 lub nowszej z włączoną obsługa Java Script i plików Cookies
  4. Opera w wersji 12 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script i plików Cookies
  5. Safari w wersji 5 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script i plików Cookies

  2.3  W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do sieci Internet oraz powinien posiadać działające konto poczty elektronicznej na dowolnym serwerze (e-mail).

  2.4  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: www.elkaminodom.pl oraz zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego,

   

  1.       Rejestracja i Korzystanie z Konta

  3.1  Klient ma możliwość rejestracji w ramach Sklepu Internetowego. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu.

  3.2  W trakcie rejestracji Klient zobowiązany jest do podania wymaganych danych osobowych Użytkownik zobowiązany jest podać pełne i prawdziwe dane, zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w formularzu.  W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek danych, Klient powinien niezwłocznie je zaktualizować.

  3.3  Z chwilą dokonania rejestracji oraz zaakceptowania Regulaminu i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przekazany zostaje Klientowi dostęp do Konta.

  3.4  Rejestracji osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, ale posiadającej zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań, może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w ich imieniu wszelkich czynności związanych z rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Klienta.

  3.5  Użytkownik zarządza funkcjami udostępnionymi mu w ramach Konta, które zapewnia w szczególności dostęp do aktualnej informacji o zakupionych Towarach.

  3.6  Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

  a)      podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

  b)      dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego,

  c)      dopuści się zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzącymi w dobre imię Sprzedawcy.

  3.7  W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

  3.8  Klient zobowiązany jest w szczególności do:

  1.        niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2.       korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3.        korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

   

  1.       Zawarcie umowy

  4.1    Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich oraz zawierają wszelkie składniki ceny z wyjątkiem kosztów przesyłki, o których Sprzedawca informuje w trakcie składania zamówienia oraz na stronie internetowej Sklepu.

  4.2    Klient może złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym w następujący sposób:

  1.        za pomocą strony internetowej, poprzez wybranie Towaru, dodanie go do koszyka a następnie złożenie zamówienia podając równocześnie wymagane dane osobowe oraz formę transportu i płatności. Niezbędna jest również akceptacja przez Klienta treści Regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
  2.       poprzez przesłanie zamówienia pocztą elektroniczną na adres: biuro@elkaminodom.pl.

  4.3    Sprzedawca po złożeniu zamówienia wyśle, na trwałym nośniku, na podany przez Klienta adres poczty e-mail, elektroniczne potwierdzenie złożonego zamówienia wraz ze wszelkimi niezbędnym informacjami.

   

  1.       Wykonanie Umowy

  5.1    Klient może dokonać zapłaty za zamówiony towar w następujący sposób:

  1.        przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy.
  2.       poprzez system zewnętrznego operatora płatności wskazany w Sklepie Internetowym.
  3.        zapłatą przy odbiorze. Przy tym rodzaju zapłaty Klient płaci za zamówiony towar bezpośrednio do rąk operatora pocztowego (firmy kurierskiej) w chwili odbioru przesyłki, lub bezpośrednio przy odbiorze w siedzibie firmy.

  5.2    Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony przez Klienta towar za pomocą operatora pocztowego. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 30 dni. Dokonanie dostawy towaru następuje z chwilą wydania towaru podmiotowi, który jest zobowiązany do jego dostarczenia.

  5.3    O głównych cechach towaru, łącznej jego cenie oraz kosztach i sposobie dostawy Klient informowany jest bezpośrednio w trakcie składania zamówienia a następnie w elektronicznym potwierdzeniu, o którym mowa w pkt 4.3 niniejszego Regulaminu. 

  5.4    Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru bez wad.

  5.5    Dokonania dostawy towaru następuje z chwilą wydania towaru podmiotowi, który jest zobowiązany do jego dostarczenia. 

   

  1.       Procedura rozpatrywania reklamacji

  6.1  Klient ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli wada fizyczna Towaru zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia jego wydania lub gdy usługa jest świadczona za pośrednictwem Sklepu Internetowego w sposób wadliwy.

  6.2  Klient składa reklamację w formie pisemnej na adres Sprzedawcy „Elkamino Dom” Michta i Świerżewski Sp. J., ul. Gen Skokowskiego 99, 96-313 Jaktorów-Kolonia, podając dokładnie swoje dane, dane reklamowanego towaru, datę wydania towaru, datę stwierdzenia wady oraz opisując szczegółowo istotę wady. Klient na wyżej wymieniony adres dostarcza również reklamowany Towar.

  6.3  Sprzedawca zajmie stanowisko w sprawie reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację i wskaże, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub poinformuje o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

   

   

  1.       Prawo odstąpienia od umowy

  7.1  Klientowi, będącemu konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

  7.2  W celu skorzystania z prawa, o którym mowa powyżej Klient powinien w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy, złożyć jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie i wysyłać je na adres: „Elkamino Dom” Michta i Świerżewski Sp. J., ul. Gen Skokowskiego 99, 96-313 Jaktorów-Kolonia.

  7.3  Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

  7.4  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  7.5  W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi. Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich otrzymanych od Klienta płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę),  niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

  7.6  Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

  7.7  Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru na adres magazynu: „Elkamino Dom” Michta i Świerżewski Sp. J., ul. Średnia 33, 05-822 Milanówek niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

  7.8  Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  7.9  Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

   

   

  1.       Ochrona danych osobowych

  8.1  Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu realizacji zamówienia.

  8.2  Sprzedawca daje gwarancję zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.

  8.3  Klient ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty, uzupełnienia lub usunięcia.

   

   

  1.       Postanowienia końcowe

  9.1  Niniejszy regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu internetowego i jest powszechnie dostępny na stronie www.elkaminodom.pl. Klient może go utrwalić w pamięci swojego komputera lub wydrukować. Regulamin dostępny jest w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

  9.2  Sprzedawca dokonując zmian treści regulaminu zobowiązany jest do zamieszczenia o tym informacji na stronie internetowej Sklepu. Zmiana regulaminu nie będzie wywierać skutków w stosunku do zawartych transakcji oraz transakcji będących w trakcie realizacji.

  9.3  W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego oraz odpowiednie przepisy innych ustaw a w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827 z poen. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r.,  poz. 1422 t.j. z późn. zm.);.

  9.4  Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, lub w związku z nimi, będą rozwiązywane w sposób polubowny. Gdyby w terminie 30 dni od powstania sporu, próby polubownego rozwiązania nie doprowadziły do zawarcia ugody, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym. Konsument ma również prawo korzystać z oferowanej mu przez odpowiednie instytucje pomocy prawnej, w tym przez organizacje konsumenckie czy miejskich lub powiatowych rzeczników praw konsumentów. Wykaz instytucji znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (www.uokik.gov.pl)

  9.5  Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

  9.6  Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

 • Producent płytek, stara cegła, płytki tarasowe, parapety, schody

  Elkamino Dom to firma z bogatym doświadczeniem w branży elewacjno-dekoracyjnej. Produkujemy różnego rodzaju płytki ścienne, podłogowe, schodowe i parapetowe. Kamień elewacyjny w dwóch typach: gipsowy - przeznaczony do wnętrz i cementowy - przeznaczony do elewacji zewnętrznych i wewnętrznych, jest to kamień, który nada twojemu domowi, mieszkaniu unikalny urok i ciepło. Płytki starej cegły na ściany, schody i parapety. Beton architektoniczny pozwalający stworzyć wnętrze i elewację w nowoczesnym industrialnym stylu.

  Stawiamy na jakość i estetykę naszych produktów, ponieważ przede wszystkim zależy nam na zadowoleniu i satysfakcji naszych klientów. Przytulny dom do którego chce się wracać, dom który jest ładnie urządzony, gdzie człowiek czuje się dobrze, otoczony pięknem.

  Nasze płytki są m.in. przyjazne środowisku, mrozoodporne i posiadają dobre właściwości docieplające. Według nas najważniejszą ich cechą jest piękno i estetyka. Produkowane z najlepszej jakości gipsu, białego cementu i odpowiednio dobranych kruszyw oraz znakomitych barwników, uzyskują doskonałą jakość.

 • Polityka prywatności
 • Informacje

 • Partnerzy

  Testa                                         Studio Aranżacji Wnętrz Ceramido

  Ul. Hutnicza 19                              Marzena Firlit

  Gdynia                                          Wodna 4/6 98-220 Zduńska Wola

  Tel. kom.  534302010                     tel. 43 825 55 10 kom. 506 556 350

   Łazienki i Spa                               Cera-Gres

   ul. Złotowska 65                            ul. Robotnicza 92-94

   60-184 Poznań                               53-608 Wrocław

   TEL. 501 649 117                           tel. 509 591 022

  GROMOS                                        Incepto Łazienki

  UL. BRZEZIŃSKA 8                          ul. J. S. Bacha 13

  95-010 STRYKÓW K. ŁODZI              50-305 Wrocław

  TEL. 42 719 81 66                            TEL. 609 071 493

  TND Łazienki                                Kallos 

  ul. Sołecka 2                                   ul. Szancera 12

  62-020 Swarzędz/Jasin                    88-100 Inowrocław

  k/Poznania                                     TEL. 608 122 282 

  tel. 61 6512602                              

  www.lazienki-tnd.pl

  EVAN                                            ArtPin

  3-Maja                                          Zagórze 6A lok. 7 

  12-100 Szczytno                             61-112 Poznań  

  503-154-982                                   tel. 509577714

  www.evanszczytno.pl                      www.tujestklinkier.pl

  Pracownia Architektury                          Avalidihome

  Monika Michałowska                                 Al. Roździeńskiego 191

  tel. 604 794 775                                         40-315 Katowice

  https://morrstudio.me                            tel. 535-154-554

  Enano Salon Łazienek                               Łazienki ABC

  ul. Karola Szajnochy 4                              ul. Karola Szajnochy 4

  85-738 Bydgoszcz                                    85-738 Bydgoszcz

  www.enano.pl                                           www.lazienkiabc.pl

  Salony Dekorian

   

  Łódź  ul. Gdańska 130 tel. 42 680 93 86,

  Białystok ul. Konopnickiej 7 lok. U2 tel. 85 7400017

  Szczecin ul. Struga 15 tel. 91 4632777

  Gdańsk ul. Grunwaldzka 490 lok. 2 tel. 58 7174467

  Warszawa ul. Burakowska 5/7 tel. 22 6310433

  Wrocław ul. Jeździecka 19 tel. 71 7159111

  Opole ul Oleska 121 tel. 77 472 60 07

  Katowice  Al. Roździeńskiego 199   tel. 32 493 18 14

  Częstochowa ul. Stary Rynek 14I  tel. 34 368 28 68

  Kalisz ul. Częstochowska 50  tel.: 62 502 31 00

  Kraków ul. Zakopiańska 56  tel. 12 296 50 45

  Kielce ul. Szydłówek Górny 3a  tel. 41 344 73 08

  Tarnów  ul. Odległa 12d  tel. 14 624 21 06

  Rzeszów  ul. Chłopickiego 3  tel. 17 853 68 67

  Radom  ul. Sienkiewicza 14  tel. 48 360-06-14

  Poznań ul. Klinkierowa 7 tel.: 61 851 54 04

  Olsztyn ul. Marka Kotańskiego 6 bud. A tel.: 89 721 11 40

   SOL-TECH

  Hetmana Żółkiewskiego 24
  31-539 Kraków

  tel. 12 3531033     

  www.sol-techdesign.pl

  REBIS E. i E. Baranowscy Sp. J.  

  UL.BAŁTYCKA 10      ul. Morska 2

  76-200 SŁUPSK        75-218 Koszalin

  Tel. 59 84 00 144      TEL: 94 343 00 44

 • Kontakt

  BIURO I DZIAŁ SPRZEDAŻY 

  Ul. Średnia 33

  05-822 Milanówek

  E-mail: biuro@elkaminodom.pl

  Nr konta bankowego ING 38 1050 1924 1000 0023 1472 4119

  Uwaga 22.05.2021 Nieczynne!

  22 724 42 25

  509 477 770

  509 477 779

  602 292 707

 • Galeria

  Płytki Stara Cegła

  Kolor: Naturalny 


  [unitegallery gallery4 catid=12]


  Kolor: Gotycki 


  [unitegallery gallery3 catid=11]


  Kolor: Biały  


  [unitegallery gallery1 catid=10]


  Kolor: Beżowo Brązowy


  [unitegallery gallery2 catid=9]

  Kolor: Skalny


  [unitegallery gallery5 catid=13]


  Kolor: Grafitowy


  [unitegallery gallery6 catid=16]


  Kolor: Szary

  [unitegallery gallery8 catid=20]


  Kolor: Naturalny Jasny 


  [unitegallery gallery9 catid=21]


  Kolor: Brązowy


  [unitegallery gallery10 catid=22]


  Kolor: Włoski 


  [unitegallery gallery11 catid=24]


  Kolor: Dworski 


  [unitegallery gallery12 catid=25]


  Beton Architektoniczny 

  [unitegallery gallery7 catid=17]

  Stara Cegła Podłogowa/Tarasowa

  [unitegallery gallery13 catid=26]


  Stara Cegła Stopnicowa/Parapetowa


  [unitegallery gallery14 catid=27]  Nowości 

  [unitegallery gallery15 catid=28]
 • Nagrody

  I Nagroda w  ORŁY POLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 • KONKURS

  Ogłaszamy konkurs!!!

  Ogłaszamy konkurs na zdjęcia z realizacji z płytkami/płytami Elkamino Dom. Mogą to być zdjęcia  lub wizualizacje z wnętrz i z zewnątrz, także elewacji i tarasów. Zdjęcia można wysyłać na adres: konkurs@elkaminodom.pl. 

  Każda osoba która wyśle zdjęcia otrzyma upominek. Prosimy w mailu podać adres na który mamy wysłać upominek.

  Zdjęcia będą wykorzystywane na naszych portalach społecznościowych,

  w materiałach reklamowych oraz na stronie www.elkaminodom.pl. 

  Prosimy o przesyłanie tylko zdjęć z użyciem płytek/płyt produkowanych przez Elkamino Dom Sp. J.

  lub tekstur dostępnych w zakładce DLA ARCHITEKTÓW lub innych z produktami Elkamino Dom. Zdjęcia powinny zachować jakość, estetykę i porządek.

  Im ładniejsze zdjęcie tym bardziej wartościowy upominek.

 • Dla architektów
 • Reklamacje
 • ZAMÓW PRÓBKI

  STRONA W BUDOWIE